President of the European Health Economics Association (EuHEA)