Epithelial-to-mesenchymal transition drives a pro-metastatic Golgi compaction process through scaffolding protein PAQR11

Xiaochao Tan, Priyam Banerjee, Hou-Fu Guo, Stephen Ireland, Daniela Pankova, Young-ho Ahn, Irodotos Michail Nikolaidis, Xin Liu, Yanbin Zhao, Yongming Xue, Alan R. Burns, Jonathon Roybal, Don L. Gibbons, Tomasz Zal, Chad J. Creighton, Daniel Ungar, Yanzhuang Wang, Jonathan M. Kurie

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results