Bradyrhizobium guangdongense sp. nov. and Bradyrhizobium guangxiense sp. nov., isolated from effective nodules of peanut in China

Yong Hua Li, Rui Wang, Xiao Xia Zhang, J Peter W Young, En Tao Wang, Xin Hua Sui, Wen Xin Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results