Selective Catalytic Dehydrogenative Oxidation of Bio-Polyols to Lactic Acid

Jiajie Wu, Lingyun Shen, Sai Duan, Zhe Ning Chen, Qingshu Zheng, Yaoqi Liu, Zheming Sun, James H. Clark, Xin Xu*, Tao Tu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results