Towards Terawatt-Scale Spectrally Tunable Terahertz Pulses via Relativistic Laser-Foil Interactions

Guo Qian Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi Hang Zhang, Bao Jun Zhu, Zhe Zhang, Yu Tong Li, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely, Peter G. Huggard, Paul Mckenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei Min Wang, Zheng Ming Sheng, Jie Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results