Ultrafast Orbital-Oriented Control of Magnetization in Half-Metallic La0.7Sr0.3MnO3 Films

Bo Liu, Wei Niu, Yongda Chen, Xuezhong Ruan*, Zhixiong Tang, Xuefeng Wang, Wenqing Liu, Liang He, Yao Li, Jing Wu, Shaolong Tang, Jun Du, Rong Zhang, Yongbing Xu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results