Vitamin B12 modulates Parkinson’s disease LRRK2 kinase activity through allosteric regulation and confers neuroprotection

Adam Schaffner, Xianting Li, Yacob Gomez-Llorente, Emmanouela Leandrou, Anna Memou, Nicolina Clemente, Chen Yao, Farinaz Afsari, Lianteng Zhi, Nina Pan, Keita Morohashi, Xiaoluan Hua, Ming-Ming Zhou, Chunyu Wang, Hui Zhang, Shu G. Chen, Christopher John Hazell Elliott, Hardy Rideout, Iban Ubarretxena-Belandia, Zhenyu Yue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results